HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM HỌC 2019-2020 Thực hiện Công văn hướng dẫn Số 248/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 16 tháng 09 năm 2019 của UBND Huyện Nam Trực về…